درباره ما

ابوذر شریعتی

ابوذر شریعتی

ابوذر شریعتی دانش آموخته ی حوزه ی دین و ادبیات عرب و طلبه ی فلسفه ی محض می باشد. او به ادبیات عرب مسلط بوده و متن الهیات شفاء را در کانون فکر آتن و کافه فلسفه ترجمه و شرح داده است. ابوذر شریعتی سابقه ی ده سال تحصیل و تدریس در حوزه ی علوم دینی و تاریخ فلسفه ی غرب داشته و تا کنون درسگفتار ها و مقالات متعددی از او منتشر شده است.

پایین تر برخی از مقالات و درسگفتارهای های شفاهی و کتبی ایشان، درج می گردد:

بررسی نقادانه ی اندیشه ی پدر فلسفه ی مدرن‌ رنه دکارت. چهار مقاله
کانت چه می گوید؟ هشت مقاله
هایدگر شناسی. هشت مقاله
بررسی روشنگرانه ی اندیشه ی مارکس در مانیفست کمونیست. دو مقاله
هیوم و نقدِ متافیزیک. دو مقاله
هرمنوتیک و سنتِ تأویل. سه مقاله
آموزشِ مبانیِ فلسفه. ده مقاله
آلبر کامو و سه وجه پوچی. یک مقاله
ما و دردِ بی درمانِ غرب. یک مقاله
هیچکس ها
ایمانِ خاشعانه. چهار مقاله
حافظ و نقدِ دین

درسگفتار ها؛

آموزشِ فلسفه و منطق از صفر
متن خوانی تاملات دکارت
شرح و بررسی آراء هیوم
خوانش و شرحِ نقد عقل محض کانت از حسیات استعلایی تا شاکله سازی
متن خوانی هستی و زمان
متن خوانی تراکتاتوس ویتگنشتاین
متن خوانی و ترجمه و شرح الهیات شفاء
شرح و بررسی آراء و آثار اسپینوزا
و…

Curated Articles

مقالات و یادداشت های فلسفی

Curated Podcasts

ویدئو و صوت اموزش ها