?? ای سادگیِ مقدس…

▪️حکومت ذیل سایه ی سادگانِ مقدس…

 

“از سادگی مقدس نیز بپرهیز که هر چیز ناساده نزد او نا مقدس است.

بی گمان اهل آتش بازی نیز هست اهل بازی با خرمنِ آتشِ آدم سوزی!”

 

? نیچه، چنین گفت زرتشت، صفحه ی 76

 

این عبارت:?? «ای سادگیِ مقدس»

O sancta simplictias

از «یان هوس» است، متفکری که از اصلاحِ مسیحیت سخن می گفت.

 

هنگامی که یان هوس را به جرم بدعت گذاری در چوبه ی آدم سوزی بستند، یک روستایی جلو آمد و هیزمی بر خرمنِ سوزاننده ی او افکند و در همین لحظه یان هوس (کسی که در واقع برای سعادت و رفاه و آینده ی همین قوم تلاش می کرد و در همین راه از جان عزیزش هم گذشته بود) از این همه حماقت و سادگی بهت زده این عبارت را بر زبان جاری می کند «ای سادگیِ مقدس»

 

سادگیِ مقدس، برای آنکه پناهگاهی داشته باشد و احساس تنهایی و بی امنی در هستی نکند، همواره به یک تکیه گاهی نیاز دارد، از طرف دیگر جسارت و شهامت و اراده ی دانستن و در راهِ جستجو گری قرار گرفتن را هم ندارد، بالاخره شک، تردید، تفکر و تامل بر روی مسائل هم زحمت آور است و هم سخت! لذا بتی را بر می گزیند و مسئولیت اندیشه اش را بر دوش خدایان و نمایندگان اش می نهد!

 

نمایندگان نیز همه چیز را برای او ساده می کنند حتی مسائل بغرنج را نیز برایش ساده و سطحی می نمایند اصلا بالکل پاک نموده و انکار اش می کنند! (سرزمینِ پر از مصائب و بی مساله!) و ادعای همه فهم کردن هم دارند، به همین جهت هر آنچه را که آنها تایید نکنند و تصدیق نفرمایند، او تکفیر خواهد کرد! ولو اینکه هیچ فهمی از آن مساله ای که طرح کرده اید نداشته باشد!

 

سادگیِ مقدس، همدست و همداستانِ جهلِ مقدس است و وای به حال مردمانی که این هر دو توامان، بر آنان حکومت کنند!

 

حکومت های دیکتاتور و توتالیتر همواره در سایه‌ی تاریکِ همین سادگان مقدس با آن جهالتِ مقدسشان است که شکل گرفته و تداوم می یابند.

 

و با تکیه بر همین سادگیِ مقدس است که به بهانه ی بدعت گذاری و گمراهی و… براحتی سر به نیست می کند و زنده زنده می سوزاند! در واقع، در طول تاریخ نیز همیشه دستِ همین سادگان و ساده لوحانِ مقدس است که به خونِ یان هوس ها و جوردانو برونوها و سهروردی ها و حلاج ها و… آلوده بوده است، همینانی که برای رضای خدایی که هرگز نشناختند اش دست به هر جنایتی می زنند و اخلاق و انسانیت و تفکر را در اپوخه قرار می دهند.

پس آیا شوپنهاور و خوزه ارتگا یی گاست و سارتر و… حق نداشتند که مردم گریز باشند؟

 

#ابوذرشریعتی